Prienų r.  Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 29, LT-59292 Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190193030, skelbia atranką  logopedo – specialiojo pedagogo pareigoms (1,25 etatu) užimti. Darbo sutartis sudaroma neterminuota.

Reikalavimai: Įgytas specialusis pedagoginis aukštasis išsilavinimas.

Specialusis pedagogas, logopedas turi žinoti ir išmanyti: specialiųjų poreikių vaikų mokymosi programas, jo darbą reglamentuojančius teisės aktus.

Specialusis pedagogas, logopedas atlieka šias funkcijas: organizuoja individualias, pogrupines ir grupines pratybas, dalyvauja vaiko kompleksiniame tyrime ir padeda nustatyti sutrikimo pobūdį, vaikų specifinius individualius poreikius, dirba gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe ir renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus, konsultuoja mokytojus sudarant individualias ir pritaikytas programas, individualizuojant bendrojo ugdymo programas, atsižvelgia į mokinio realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją, atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą, atsako už duomenų apie vaiką konfidencialumą, konsultuojasi su kolegomis, mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) ir prireikus siunčia vaiką pas kitus specialistus ir kt.

Tarnybinio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą.

Tel. pasiteiravimui:(8 319) 61202, el.p. mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt.

 

 

Adventas – susikaupimo laikotarpis prieš Kalėdas. Jau nuo šio sekmadienio ėmėme skaičiuoti dienas, artinančias mus prie  gražiausios metų šventės.
Nešini eglutės šakelėmis ir žvakutėmis gruodžio 4 dieną priešmokyklinukai ir pradinių klasių mokiniai per pimąją pamoką rinkosi į mokyklos vestibiulį, pinti adventinio vainiko. 
Apie Advento vainiko atsiradimo istoriją, žvakių simboliką papasakojo mokytoja R. Budžiulienė. Kiekviena klasė atsinešė ir pristatė adventinio vainiko simbolius. Draugiškai nupynė apvalų vainiką. Pindami vainiką giedojome giesmeles. Pabaigoje visos klasės sugiedojome adventinę giesmę ,,Rasokit dangūs“.  
4 klasės mokiniai  Matas Ruočkus ir Lukas Samalionis. 

Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 29, LT-59292 Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190193030, skelbia konkursą mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (0,25 etatas).

Darbo pobūdis: Organizuoti ir koordinuoti ugdomąjį procesą – užtikrinti ugdymo proceso planavimą, įgyvendinimą, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę. Tvarkyti ugdomojo proceso dokumentaciją, koordinuoti renginius, tobulinti vaikų veiklos vertinimo sistemą, teikti metodinę profesinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogams – rūpintis personalo karjera (skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai). Teikti profesinę pagalbą meninio ugdymo pedagogui, specialistams, bendradarbiauti su ugdytinių tėvais. Rengti metinį įstaigos ugdomosios veiklos planą ir veiklos įgyvendinimo ataskaitą.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija. Ne mažesnis kaip trijų metų pedagoginio darbo stažas. geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. Išmanyti ikimokyklinio  ugdymo skyriaus veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus, dokumentų valdymą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus.

Būti darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, atspariam stresui, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;

Pretendentas privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (priedas 1).
  2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
  3. Gyvenimo aprašymą.
  4. A Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2007 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 301); pretendento anketa (parsisiųsti anketą WS Word formatu).
  5. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką, bus pranešta asmeniškai.

Pretendentas iki 2017 m. gruodžio 18 d. gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Dokumentai priimami Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos raštinėje,           Kauno g. 29, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav. nuo 2017-12-04 iki 2017-12-18, kasdien nuo 8.00 iki 15.00 val.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu. Atranka vyks 2017 m. gruodžio 28 d. Apie atrankos laiką kiekvienas pretendentas bus informuotas atskirai.

Tel. pasiteiravimui:(8 319) 61202.

2017 m. lapkričio 30 d. Lietuvos jaunųjų matematikų konkurse „Žiburys“, kuris vyko Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, dalyvavo šie Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos mokiniai:
1. Linas Kučinskas Ig;
2. Greta Maksvytytė IIIg;
3. Arminas Misevičius IVg.
Šiame konkurse 9-tų klasių grupėje Linas Kučinskas užėmė III vietą. Sveikiname nugalėtoją.
Matematikos mokytoja Zita Rukšėnienė

Gerbiami tėveliai, mokiniai, 

Tėvų komiteto ir gimnazijos tarybos pasitarimuose 2017-10-27 buvo pasiūlyta sudaryti sąlygas vakarais gimnazijos sporto salėje sportuoti šeimoms – vaikams su savo tėvais.

Gimnazijos mokinių prezidentė Gabrielė Grybaitė organizavo apklausą ir kvietė pareikšti savo nuomonę. Anketą su tėvų (ir jų vaikų) nuomonėmis grąžino 83 mokiniai.

Nenorintys sportuoti mūsų gimnazijos sporto salėje buvo 59 tėveliai. Dar 24 tėveliai išreiškė norą kartu su savo vaikais sportuoti gimnazijos sporto salėje. Dėkojame visiems atsakiusiems į mūsų klausimus ir pareiškusiems savo nuomonę.

Kviečiame norinčius tėvelius (būtinai kartu su vaikais) atvykti pasportuoti antradieniais (16-18 val.) ir penktadieniais (16-19 val.). Jei norėsite šiuo pasiūlymu pasinaudoti, prašome prieš atvykstant paskambinti tel. 8-319-61202, bei pasirūpinti tinkama avalyne ir jums patinkančiu inventoriumi.

 

Gimnazijos direktorė Audronė Raibužienė.
Gimnazijos mokinių prezidentė Gabrielė Grybaitė.