Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (įtėvių), globėjų, rūpintojų ir mokytojų atstovus svarbiausiems Gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių (lygiomis dalimis tėvai, mokytojai ir mokiniai).

Gimnazijos taryba padeda planuoti Gimnazijos ūkinę, finansinę veiklą, aptaria siūlymus dėl paramos, labdaros, gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. lėšų panaudojimo, dėl neformaliojo švietimo pasiūlos, renginių organizavimo, aptaria Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo srities, atlikimo metodikos parinkimą.

Gimnazijos taryba dirba vadovaudamasi metiniais veiklos planais.

Gimnazijos tarybos pirmininkė: Eglė Liutkienė .

Gimnazijos tarybos nariai:

Tėvų atstovai:

Laima Černauskienė,

Jurgita Dranginienė,

Kęstutis Keturakis,

Eglė Liutkienė,

Kristina Pažėrienė.

Mokinių atstovai:

Viktorija Kubiliūtė,

Vitas Kučinskas,

Augustė Kveragaitė,

Gerda Meškinytė,

Lukas Surginas.

Mokytojų atstovai:

Alina Ambrulevičienė,

Rita Dereškevičienė,

Valė Petkevičienė,

Vilma Sakalavičienė,

Daiva Venclovienė.