Savivalda

Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (įtėvių), globėjų, rūpintojų ir mokytojų atstovus svarbiausiems Gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių (lygiomis dalimis tėvai, mokytojai ir mokiniai).

Gimnazijos taryba padeda planuoti Gimnazijos ūkinę, finansinę veiklą, aptaria siūlymus dėl paramos, labdaros, gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. lėšų panaudojimo, dėl neformaliojo švietimo pasiūlos, renginių organizavimo, aptaria Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo srities, atlikimo metodikos parinkimą.

Gimnazijos taryba dirba vadovaudamasi metiniais veiklos planais.

Gimnazijos tarybos pirmininkė: mokytoja Evita Maksvytienė.

Gimnazijos tarybos nariai:

 

Tėvų atstovai:

 

Ramunė Celiešienė,

Laimutė Bartkevičienė,

Gintaras Zalieckas,

Jovita Každailienė,

Asta Levickienė.

 

Mokinių atstovai:

 

Greta Maksvytytė,

Justas Levickas,

Gerda Meškinytė,

Gabrielė Grybaitė,

Ieva Sakalauskaitė.

 

Mokytojų atstovai:

 

Ona Zofija Jasaitienė,

Nijolė Bendaravičienė,

Dalytė Kvietkauskienė,

Evita Maksvytienė,

Edita Losevaitė.