Vertybės

Vertybės:

1. Sąžiningumas. Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys elgiasi dorai ir garbingai bet kokiose situacijose: sako tiesą, neapgaudinėja kitų, smerkia blogį ir pritaria gėriui, priešinasi amoralioms paskatoms.

2. Atsakingumas. Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys pirmiausia atsako už savo poelgius, tuo pačiu jaučiasi atsakingas už bendruomenę ir jos veiklą. Laikosi bendrų mokyklos veiklos taisyklių, sąžiningai atlieka pavestas užduotis, yra iniciatyvus ir pareigingas, kuo tik gali prisideda prie mokyklos puoselėjimo.

3. Pagarba. Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys pripažįsta kitą kaip asmenybę, gerbia jo nuomonę, pažiūras ir sprendimus. Savo pagarbą kitam išreiškia mandagumu, atidumu, jautrumu, taktiškumu ir paprastumu. Atsižvelgia į kito žmogaus poreikius ir interesus, geba išklausyti, susivaldyti, būti drausmingas, kantrus, punktualus.

4. Bendravimas ir bendradarbiavimas. Gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio bendravimas yra pagarbus ir geranoriškas. Nuoširdžiai bendradarbiaudami dalijasi gerąją patirtimi ir siekia pagrindinių tikslų įgyvendinimo – kuo aukštesnių mokinių ugdymo ir mokymosi rezultatų.

5. Kūrybiškumas. Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys drįsta ir sugeba kelti naujas idėjas, kurios skatina tobulinti mokyklos veiklą ir pasiekti geriausių ugdymo (-si) rezultatų. Ypač, kaip kūrybiškos asmenybės, bendruomenėje atsiskleidžia pedagogai: kiekvienoje pamokoje pritaiko kuo įvairesnius metodus, taip skatindami mokinius kurti, ieškoti sprendimų. Pedagogai kartu su mokiniais, jų tėvais įvairiomis formomis siekia saviraiškos pirmiausia per kūrybą.

6. Tobulėjimas. Gimnazijos bendruomenės nariai puikiai suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą, todėl nuolat domisi pedagoginėmis ir kitų sričių naujovėmis, lanko seminarus ir kursus. Įgytas žinias pritaiko praktikoje. Didelę laisvalaikio dalį skiria savišvietai bei saviraiškai.