Autorius: Administratorius ADMIN

Visuomenės sveikatos specialistė  patariaVisuomenės sveikatos specialistė  patariaKiekvienais metais blogėja į mokyklą ateinančių pirmokų bei vyresnių klasių mokinių sveikata. Sveikatos statistikoje yra teigiama, kad vienas iš dažniausių sutrikimų esančių tarp mokyklinių amžiaus vaikų yra laikysenos sutrikimai. Tam nemažai įtakos turi ir netinkama mokyklinė kuprinė. Renkantis ir nešiojant kuprinę labai svarbu nepamiršti kelių esminių dalykų.

Visuomenės sveikatos specialistė  pataria, kad:

 • Optimalus pilnos kuprinės svoris turėtų sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. mokinio kūno masės.
 • Didžiausias pilnos kuprinės svoris neturi viršyti 15 proc. mokinio kūno masės.
 • Rinkitės mokyklinę kuprinę, turinčią du reguliuojamo ilgio plačius paminkštintus diržus.
 • Visada užsidėkite diržus ant abiejų pečių. Diržai turi būti nei per daug suveržti, nei per daug laisvi.
 • Nešamos kuprinės apačia neturi būti žemiau juosmens.
 • Sunkiausius daiktus dėkite į tą kuprinės dalį, kuri yra arčiausiai nugaros.
 • Tvarkingai sudėkite daiktus, kad jie neslidinėtų po kuprinės vidų.
 • Kasdien peržiūrėkite kuprinės turinį ir susidėkite tik tai dienai reikalingus daiktus.

Taigi atkreipiame dėmesį, kad mokyklinės kuprinės turi ne tik džiuginti vaiko akį, bet, svarbiausia, būti palankios sveikatai ir atitikti keliamus saugumo reikalavimus, kurie yra išdėstyti Lietuvos higienos normoje HN 41:2016 „Mokyklinės kuprinės“.

Socialinė parama mokiniams nuo 2023 m. sausio 1 d.Socialinė parama mokiniams nuo 2023 m. sausio 1 d.Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau vadinama – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas), ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Nustatomos dvi socialinės paramos mokiniams rūšys:

 1. mokinių nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai, maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
 2. parama mokinio reikmenims įsigyti.

Priklausomai nuo gaunamų pajamų:

 1. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio (nuo 2023 m. sausio 1 d. – 235,5 Eur);
 2. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (nuo 2023 m. sausio 1 d. – 314 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus;

Nepriklausomai nuo gaunamų pajamų:

      Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų be atskiro tėvų (globėjų) prašymo.

 • Savivaldybių administracijos turi teisę nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti skirti išimties atvejais, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 2,5 VRP dydžio (nuo 2023 m. sausio 1 d. – 392,5 Eur).

Pajamų socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiavimas

Vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje, arba pagal kreipimosi (atskirais atvejais – praėjusio mėnesio) dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė.

Mokinių nemokamo maitinimo vienos dienos kainų nustatymas

Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis vienai dienai vienam mokiniui nustatomas, vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintu Pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašu pagal mokinių amžiaus grupes.

Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) vienai dienai vienam mokiniui skiriama nuo 1,6 iki 9,7 procentų bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio suma (nuo 2023 m. sausio 1 d. – 0,78-4,75 Eur) .

Iš jų:

 • pusryčiams / pavakariams – nuo 1,6 iki 2,8 procento BSI dydžio suma (0,78-1,37 Eur);
 • pietums – nuo 3,5 iki 5 procentų BSI dydžio suma (1,72-2,45 Eur);

Mokinio reikmenų rinkinių sudarymas ir jų kainos nustatymas

Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 2 BSI dydžių (nuo 2023 m. sausio 1 d. – 98 Eur) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.  

Jei mokinys yra patyręs socialinę riziką, mokinio reikmenų rinkiniai kiekvienam mokiniui sudaromi pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į mokinių skaičių šeimoje ir jų jau turimus mokinio reikmenis.

Socialinę paramą mokiniams administruojančios institucijos

 1. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija administruoja mokinių nemokamą maitinimą savo įsteigtose mokyklose, o savivaldybių administracijos – mokinių nemokamą maitinimą savo įsteigtose mokyklose ir jų teritorijose įsteigtose nevalstybinėse mokyklose.
 2. Savivaldybių administracijos administruoja jų teritorijose gyvenamąją vietą deklaravusių arba gyvenančių mokinių aprūpinimą mokinio reikmenimis.

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams

Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami nevertinant šeimos pajamų be atskiro tėvų (globėjų) kreipimosi.

Dėl socialinės paramos mokiniams, išskyrus dėl nemokamų pietų skyrimo priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams, pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą) kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurioje faktiškai gyvena, administraciją, užpildydamas prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams ir prideda dokumentus, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti. Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti pažymas apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio (atskirais atvejais – praėjusio mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kitas pažymas, reikalingas socialinei paramai mokiniams gauti.

Prašymą-paraišką dėl mokinio nemokamo maitinimo pareiškėjas gali pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja vasaros poilsio stovyklas, administracijai savivaldybės tarybos nustatyta kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarka.

Kad mokinys naujais mokslo metais gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti prašymą–paraišką galima pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia mokyklos ar gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai laisvos formos prašymą gauti socialinę paramą mokiniams.

Jei socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai raštu informuoja mokinio gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją dėl poreikio įvertinti šeimos gyvenimo sąlygas ir teikti socialinę paramą mokiniams.

Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti (kreipiantis pirmą kartą, arba jeigu šeimos narių skaičius pasikeitė):

 1. tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. prašymas–paraiška gauti socialinę paramą mokiniams;
 3. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;
 4. pažymos apie pajamas, išskyrus atvejį, kai pietūs skiriami nevertinanat šeimos gaunamų pajamų;
 5. įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
 6. žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija;
 7. santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai.

Nuo liepos 1d. galima kreiptis į gimnaziją dėl socialinės paramos paraiškos – prašymo užpildymo.

Dėl informacijos skambinti:

 tel.  8-683-74206 socialinė pedagogė Nijolė Spūdienė

el.p. nilidab1963@gmail.com

Sevilijoje pagal Erasmus+ projektą kursai apie mokinių motyvacijąSevilijoje pagal Erasmus+ projektą kursai apie mokinių motyvacijąBirželio 12-ąją Sevilijoje, Ispanijoje, pagal „Erasmus+“ programos projektą mokymosi kursuose apie mokinių motyvaciją dalyvavome keturios Prienų rajono mokytojos: pradinių klasių mokytojos Ramutė Švedienė (Balbieriškio pagrindinė mokykla) ir Valė Petkevičienė (Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija), anglų kalbos ir istorijos mokytoja Kamilė Navickaitė (Pakuonio pagrindinė mokykla) bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Levutė Karčiauskienė (Prienų „Žiburio“ gimnazija). Kursai tęsėsi penkias dienas.
Esminis mokymų šūkis „Nuo magiškų sprendimų iki veiksmų schemų“ atitiko visas penkias kursų dienas: išklausę teorines prielaidas ir pamatę įvairius mokinių motyvacijos kėlimo metodus bei būdus, kiekvieną dieną daug metodų išbandėme praktiškai ne tik auditorijoje, bet ir kultūrinėse erdvėse. Atlikome mūsų mokymų vadovo Andrew skirtas įvairias užduotis ir tuoj pat reflektavome, kas tinka ir kaip tai būtų galima pritaikyti savo mokiniams. Atsitraukusios nuo žinių perteikimo kultūros supratome, kad mokymosi sėkmę lemia tikslingas motyvacijos skatinimas, o mokytojas yra pagrindinis ir svarbiausias jos lėmėjas.
Nuoširdžiai dėkojame savo kuratorei Renatai Pavlavičienei – Prienų rajono Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistei, padėjusiai įveikti visus iššūkius, bei savo mokyklų administracijoms, suteikusios galimybę dalyvauti mokymuose apie mokinių motyvaciją.

Levutė Karčiauskienė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Nuotraukos autorės

Erasmus+ projektas PunskeErasmus+ projektas PunskeBirželio 13-15 dienomis Prienų ,,Ąžuolo” progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Edita Valatkienė, ,,Revuonos” pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja Jurgita Mučekienė, ,,Žiburio” gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Živilė Jurkšienė ir Prienų rajono Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos anglų kalbos mokytoja Evita Maksvytienė dalyvavo Erasmus+ mobilumo veiklose Lenkijoje – Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje.

Projekto metu stebėjome ir aptarėme dvi lietuvių kalbos ir dvi anglų kalbos pamokas, susipžinome su mokyklos veiklomis, ugdymo procesu, žiūrėjome ir aptarėme 7 klasės mokinių mokslo metų eigoje sukurtą filmą pagal V.V. Landsbergio knygą ,,Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes”. Dalyvavome mokykloje organizuotame  Gedulo ir Vilties minėjime bei mokyklos šventėje, skirtoje paminėti S. Dariaus ir S. Girėno ,,Lituanicos” skrydžio 90-mečiui. Punske apsilankėme J. Vainos etnografiniame muziejuje. Nuvykome į Seinų ,,Žiburio” mokyklą, kurioje direktorius A. Vaicekauskas papasakojo mokyklos atsiradimo istoriją ir aprodė mokymo(si) erdves.

Diskusijų su mokytojais ir administracija metu supratome, kokia svarbi tame krašte gyvenantiems lietuviams yra lietuvių kalba, istorija, kultūra ir kaip puoselėjama tautinė tapatybė.

Projekto dalyvės

6 kl. mokinių išvyka6 kl. mokinių išvykaVeiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 6 klasės mokiniai birželio 10 d. vyko į Marijampolę. Ten linksmai leido laiką „Dažasvydyje“. Po to aplankė senų motociklų ir automobilių muziejų „Kubilkiemis“, kuris yra vienintelis savo eksponatų gausa Europoje. Išklausę paties muziejaus įkūrėjo Kęstučio Kubiliaus pasakojimo apie automobilius, jų atsiradimo istoriją muziejuje, mokiniai gavo užduočių, kurios nebuvo lengvai įveikiamos.

Namo grįžome su kelionės įspūdžiais ir puikia nuotaika!

Klasės auklėtoja Gintarija Kereišienė

„Giesmių giesmelė 23“„Giesmių giesmelė 23“Gegužės 20 d. dainavimo studijos „Mažasis Do“ ir vokalo studijos „Intermezzo“ mokiniai dalyvavo respublikiniam vaikų ir jaunimo festivalyje „Giesmių giesmelė 23“ Tai 23 –iasis festivalis, kurį organizuoja Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos bažnyčia bei VDU „Rasos“ gimnazija. Mūsų dainininkai pirmą kartą dalyvavo tokiame festivalyje, kur visi dalyviai kartu giedojo iš anksto pasiruoštas giesmes. Jausmas – neapsakomai mielas!

Muzikos mokytoja Gintarija Kereišienė

STEAM konferencija „COGITARE – GALVOK“STEAM konferencija „COGITARE – GALVOK“Mūsų gimnazijos Ig klasės mokiniai dalyvavo respublikinėje STEAM konferencijoje „COGITARE – GALVOK“, skaitė pranešimus „Vandens kokybės tyrimas“ ir „Obuolių puvinius sukeliančių grybų tyrimas“. Džiaugiamės ir linkime sėkmės tolimesniuose kūrybiniuose – tiriamuose darbuose.

STEAM modulio biologijos ir chemijos mokytojos R. Dereškevičienė ir D. Kvietkauskienė