Ready to build innovative IoT solutions that rethink the FUTURE? WE CAN. Our goal is 1000 times BTC
Founded at Harvard University, Atrl is an IoT-based, contactless identification system that empowers retailers to identify and better serve their customers .Blockchain wallet,Atrl is FUTURE!!!
Joinhttps://t.me/atrltoken
Bitcoins,ビットコイン,暗号通貨,litecoin,bitcoin,BTC,比特币,區塊鏈,比特幣,莱特币,以太币,huobi,binance,coinbase,Bithumb,Bitfinex,ethereum,btc,arcblock,atrlcoin,bitcoin blockchain wallet,blockchain fees ,blockchain ledger,blockchain,finance,blockchain apps,how to buy bitcoins blockchain,cryptocurrency blockchain,blockchain implementation,define blockchain,ether blockchain,blockchain,nucleus,blockchain, wallet,what is blockchain,internet money,ブロックチェーン,블록 체인,비트 코인, atrltoken,blockchain info,blockchain technology,bitcoin usd blockchain,bitcoin or blockchain,startups on blockchain,Crowdfunding,IoT patented technology,ION,Nucleus’s proprietary IoT sensor,ORBIT,Blockchain information exchange,NEURON,Deep Learning Campaign platform,nCash,Utility Token,Blockchain Technology,Neural Networks,Initial Coin Offering,Loyalty points,blockchain explained,blockchain stock,blockchain wallet,blockchain,technology,blockchain bitcoin,blockchain bitcoin wallet,blockchain basics,blockchain book,blockchain bitcoin cash,blockchain buy bitcoin,blockchain banking,blockchain bootcamp,blockchain berkeley,blockchain bubble,blockchain capital,blockchain,developer jobs,blockchain d h,blockchain вход,blockchain etf,blockchain expo,blockchain education,blockchain ethereum,blockchain graphic,blockchain global limited,blockchain gambling,blockchain global merger,blockchain healthcare,blockchain hash,blockchain wallet,what is blockchain,blockchain info,blockchain technology,what is blockchain technology,blockchain explained,blockchain for dummies,ethereum blockchain,how does blockchain work,blockchain bitcoin wallet,bitcoin wallet blockchain,blockchain technologies,blockchain login,blockchain wiki,bitcoin blockchain,blockchain bitcoin,blockchain supply chain,bitcoin price,비트코인 탄생의 비밀,btc change ,Немного монет,блок цепи,Bloc de chaîne, BLOK), De bits de pièces de monnaie
Artl

Sausio 12 dieną vyko rajoninė jaunųjų biologų olimpiada. Sveikiname nugalėtojus. 
1. Jogilė Karažaitė IV g kl. – I vieta;
2. Linas Kučinskas I g kl, – II vieta;
3. Karolina Stankutė I g kl. – II vieta;
4. Ieva Kurtinaitytė I g kl. III vieta;
5. Evelina Savickaitė III g kl. – III vieta.
Mokytoja Ona-Zofija Jasaitienė

Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 1-4  klasių mokiniai prisijungė prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir šią datą minėjome sausio 12 d. (penktadienį). Buvo prisiminti istoriniai įvykiai, uždegtos languose simbolinės atminties žvakelės, tylos minute pagerbti vardai tų, kuriems turime būti dėkingi už iškovotą laisvę šiandien, skambėjo patriotinės dainos.

Buvo organizuotas Dailyraščio konkursas, skirtas Sausio 13-ajai – Laisvės gynėjų dienai paminėti. Jame dalyvavo 90 mokinių. Jie rašė pačius gražiausius žodžius apie Lietuvą, apie laisvę, apie Sausio 13-ąją. Sudaryta komisija (pradinių klasių mokytojos: V. Petkevičienė,  O. Raškevičienė, R. Budžiulienė, V. Sakalavičienė, R. Juodienė) iš kiekvienos klasės atrinko po tris pačius geriausius, taisyklingiausius, aiškiausius, estetiškiausius darbelius, kurie buvo eksponuoti mokyklos vestibiulyje.

I vieta atiteko 1 kl. mokinei Gretai Kairiūkštytei, 2 kl. mokinei Rusnei Sakalauskaitei, 3a kl. mokinei Justei Krušinskaitei, 3b kl. mokinei Austėjai Mockapetrytei, 4 kl. mokinei Miglei Merkevičiūtei, II vieta – 1 kl. mokinei Airidai Chuckytei, 2 kl. mokinei Gabrielei Griškaitei, 3a kl. mokiniui Tomui Kurtinaičiui, 3b kl. mokinei Aušrinei Grikavičiūtei, 4kl. mokiniui Lukui Samalioniui, III vieta – 1 kl. mokinei Gustėjai Čibirkaitei, 2 kl. mokiniui Justui Šapkui, 3a kl. mokiniui Tomui Barščiui, 3b kl. mokinei Ritai Damijonaitytei, 4kl. mokiniui Matui Ruočkui.

Džiaugiamės ir didžiuojamės visų vaikų pastangomis ir geranoriškumu. Tikimės ir kitus užkrėsti noru siekti gražaus rašto. Juk gražiai ranka užrašytas tekstas turi kitokią vertę. Linkime visiems ir toliau siekti gražaus rašto.

Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos direktoriaus 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V-16 „Dėl konkurso paskelbimo direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti “Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 29, LT-59292 Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190193030, skelbia konkursą mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (0,25 etatas).

Darbo pobūdis:

Organizuoti ir koordinuoti ugdomąjį procesą – užtikrinti ugdymo proceso planavimą, įgyvendinimą, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę. Tvarkyti ugdomojo proceso dokumentaciją, koordinuoti renginius, tobulinti vaikų veiklos vertinimo sistemą, teikti metodinę profesinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogams – rūpintis personalo karjera (skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai). Teikti profesinę pagalbą meninio ugdymo pedagogui, specialistams, bendradarbiauti su ugdytinių tėvais. Rengti metinį įstaigos ugdomosios veiklos planą ir veiklos įgyvendinimo ataskaitą.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija. Ne mažesnis kaip trijų metų pedagoginio darbo stažas. geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. Išmanyti ikimokyklinio  ugdymo skyriaus veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus, dokumentų valdymą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus.

Būti darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Užpildytą pretendento anketą (Pagal Aprašo patvirtinto 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 1 priedą);
 5. Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
 6. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo.
 7. Pretendentų dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėmis dienomis, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildomų dokumentų pateikimo.
 8. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
 9. Informacija apie konkursą teikiama tel. 8( 319) 61202.

 

Prienų r.  Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 29, LT-59292 Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190193030, skelbia atranką informacinių technologijų mokytojo pareigoms eiti. Darbo krūvis – 7 savaitinės pamokos. Darbo sutartis sudaroma terminuota.

Darbo pobūdis: informacinių technologijų mokytojas ruošiasi pamokoms, pasirenka pedagoginės veiklos organizavimo būdus, formas ir priemones, neprieštaraujančias pedagoginei etikai, bendriesiems pedagogikos ir psichologijos reikalavimams, padeda mokiniams formuoti dorovės ir sveikos gyvensenos, saugaus eismo, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, saugos darbe bei buityje įgūdžius, lavina gebėjimą jais vadovautis, moko mokinius darbštumo, atsakomybės, pasitikėjimo, savarankiškumo, susitelkimo, atvirumo, iniciatyvumo ir reiklumo sau, kaupia dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plečia kultūrinį akiratį, tobulina kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi.

Tarnybinio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis pedagoginis išsilavinimas (informacinių technologijų mokytojo kvalifikacija).
 • atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;
 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti mokytojo etikos normų;
 • gebėti vykdyti mokytojo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
 1. Pretendentas siekiantis dirbti informacinių technologijų mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
 2. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

2.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

2.4. gyvenimo aprašymą.

 1. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
 2. Privalumas – darbo patirtis.
 3. Pretendentas iki 2018 m. sausio 24 d. gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos raštinėje, Kauno g. 29, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, nuo 2018-01-10 iki 2018-01-24, kasdien nuo 8.00 iki 15.00 val.
 4. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Apie pokalbio laiką ir datą bei dalyvavimą pokalbyje kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas telefonu.
 5. Informacija apie atranką laimėjusį asmenį pateikiama žodžiu po pokalbių su visais pakviestais pretendentais.

Tel. pasiteiravimui:(8 319) 61202, el.p. mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt

Prienų r.  Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 29, LT-59292 Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190193030, skelbia atranką  logopedo – specialiojo pedagogo pareigoms (1,25 etatu) užimti. Darbo sutartis sudaroma neterminuota.

Reikalavimai: Įgytas specialusis pedagoginis aukštasis išsilavinimas.

Specialusis pedagogas, logopedas turi žinoti ir išmanyti: specialiųjų poreikių vaikų mokymosi programas, jo darbą reglamentuojančius teisės aktus.

Specialusis pedagogas, logopedas atlieka šias funkcijas: organizuoja individualias, pogrupines ir grupines pratybas, dalyvauja vaiko kompleksiniame tyrime ir padeda nustatyti sutrikimo pobūdį, vaikų specifinius individualius poreikius, dirba gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe ir renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus, konsultuoja mokytojus sudarant individualias ir pritaikytas programas, individualizuojant bendrojo ugdymo programas, atsižvelgia į mokinio realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją, atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą, atsako už duomenų apie vaiką konfidencialumą, konsultuojasi su kolegomis, mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) ir prireikus siunčia vaiką pas kitus specialistus ir kt.

Tarnybinio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą.

Tel. pasiteiravimui:(8 319) 61202, el.p. mokykla@veiveriai.prienai.lm.lt.