Direktoriaus pavaduotoja/as ugdymui

Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 29, LT-59292 Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190193030, skelbia konkursą mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (0,25 etatas).

Darbo pobūdis: Organizuoti ir koordinuoti ugdomąjį procesą – užtikrinti ugdymo proceso planavimą, įgyvendinimą, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę. Tvarkyti ugdomojo proceso dokumentaciją, koordinuoti renginius, tobulinti vaikų veiklos vertinimo sistemą, teikti metodinę profesinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogams – rūpintis personalo karjera (skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai). Teikti profesinę pagalbą meninio ugdymo pedagogui, specialistams, bendradarbiauti su ugdytinių tėvais. Rengti metinį įstaigos ugdomosios veiklos planą ir veiklos įgyvendinimo ataskaitą.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija. Ne mažesnis kaip trijų metų pedagoginio darbo stažas. geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. Išmanyti ikimokyklinio  ugdymo skyriaus veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus, dokumentų valdymą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus.

Būti darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, atspariam stresui, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;

Pretendentas privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (priedas 1).
  2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
  3. Gyvenimo aprašymą.
  4. A Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2007 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 301); pretendento anketa (parsisiųsti anketą WS Word formatu).
  5. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką, bus pranešta asmeniškai.

Pretendentas iki 2017 m. gruodžio 18 d. gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Dokumentai priimami Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos raštinėje,           Kauno g. 29, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav. nuo 2017-12-04 iki 2017-12-18, kasdien nuo 8.00 iki 15.00 val.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu. Atranka vyks 2017 m. gruodžio 28 d. Apie atrankos laiką kiekvienas pretendentas bus informuotas atskirai.

Tel. pasiteiravimui:(8 319) 61202.

Comments are closed.